پروژه ها

 • سوابق تحصیلی

  کلیک کنید

  • فارغ التحصیل دکتري تخصصي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزش دانشگاه تهران
  • رتبه اول دوره كارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا (س) با معدل کل 19.51
  • رتبه اول دوره كارشناسي دانشگاه الزهرا (س) با معدل کل 19.13
 • رتبه ها وعنوان های کسب شده

  کلیک کنید

  • عضو بنياد ملي نخبگان از سال 1382
  • کسب عنوان دانشجوي نمونه کشوري در سال 1382
  • کسب عنوان دانشجوي پژوهشگر نمونه در سال 1381
  • کسب عنوان دانشجوي نمونه در سال 1381
  • کسب عنوان دانشجوي نمونه در سال 1384
  • کسب عنوان دانشجوي پژوهشگر نمونه در سال 1384
  • کسب عنوان دانشجوي نمونه در سال 1385
  • کسب عنوان دانشجوي پژوهشگر نمونه در سال 1385
  • کارنامه زبان انگليسيFCE 2
  • کارنامه زبان انگليسيToefl 1
 • موضوع رساله دکتری

  کلیک کنید

  بررسی تاثيردو نوعبرنامهتمرينیمقاومتیواستقامتیبرBDNF،کورتيزول،IGF-1و IGFBP-3 درموش¬های صحرايي نر جوان
  Effects of strength and endurance training program regime on BDNF, cortisol, IGF-1 and IGFBP-3 inyoung male rats.
  اساتيد راهنما: دكتر علي اصغر رواسي و دكتر محمدرضا كردي
  استاد مشاور: دكتر مهدي هدايتي
  نمره رساله: 64/19

 • موضوع پایان نامه ی ارشد

  کلیک کنید

  تاثير استنشاق اسانس نعناع برعملکرد هوازيو درک فشار و زمان رسيدن به خستگيپس از يک جلسه تمرين تا سرحد واماندگي در زنان ورزشکار برتر
  The effect of inhaling peppermint odor on aerobic performance and rate of preceived exertion, following one bout exhausting exercise in female athlete.
  استاد راهنما : دکتر پروانه نظرعلي
  اساتيد مشاور : دکتر محمدعلي آذربايجاني، دکتر مرتضي بهرامي نژاد ، دکتر محمد باقر رضايي(دکتراي فيتوشيمي)
  نمره پايان¬نامه: 90/19

 • علاقه مندی ها

  کلیک کنید

  1. تدريس
  2. تحقيق و پژوهش
  3. خواندن قرآن و مطالعه کتاب¬هاي ديني
  4. مطالعه کتاب¬هاي علمي
  5. واليبال ، شنا ، تنيس روي ميز ، کوهنوردي