طرح تحقیقاتی:
1. مجري طرح تحقيقاتي با عنوان ” بررسی تاثير دو نوع برنامه تمرينی مقاومتی و استقامتی بر BDNF، کورتيزول، IGF-1 و IGFBP-3 درموش¬های صحرايي نر جوان “، دانشگاه تهران؛ سال 1389.
2. مجري طرح تحقيقاتي با عنوان ” تاثير استنشاق اسانس نعناع برعملکرد هوازي و درک فشار و زمان رسيدن به خستگي و IgA بزاقيپس از يک جلسه تمرين تا سرحد واماندگي در زنان ورزشکار”، زير نظر مرکز تحقيقات پزشکي ورزشي دانشگاه تهران؛ سال 1386.
3. مجري طرح تحقيقاتي با عنوان ” تعيين سنجش ميزان علاقه مندي ونيازهاي ورزشي کارکنان شاغل در واحدهاي ستادي شرکت ملي گاز ايران جهت استفاده در برنامه ريزيهاي مديريتي”؛ سال 1384.