آدرس ما:

امیرآباد شمالی ـ دانشکده تربیت بدنی

 

ایمیل:

‏ m.abbasifard@yahoo.com